บางแสน ชลบุรี

ผ่าไทม์ไลน์ดีล “TRUE-DTAC” ปิดจ็อบแสนล้านจบทุกอย่างชื่อ  “TRUE”

ผ่าไทม์ไลน์ดีล “TRUE-DTAC” ปิดจ็อบแสนล้านจบทุกอย่างชื่อ “TRUE”

22 ก.พ.เสนอชื่อใหม่ “TRUE” จบที่ชื่อเดิม

ดีลธุรกิจครั้งนี้แม้แบรนด์ “TRUE” และ “DTAC” ยังคงชื่อแบรนด์เพื่อทำการตลาดเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขของ กสทช. หากแต่ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ ที่ประชุมทั้งสองฝ่าย คือ TRUE และ DTAC จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม โดยเสนอให้ที่ประชุมหุ้นสามัญรับทราบชื่อ บริษัทใหม่หลังควบรวมธุรกิจว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น” หรือ TRUE  ส่วนชื่อย่อหลักทรัพย์เดิมใช้ชื่อว่า “TRUE” เปลี่ยนเป็น “TRUEE”

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาขน) หรือ TRUE

ผ่าโครงสร้างทุนจดทะเบียนใหม่

เมื่อพลิกไปดูโครงสร้างบริษัทใหม่ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้น TRUE  กับ  DTAC ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังนี้ ทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท เท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของ TRUE กับ DTAC รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จํานวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

การจัดสรรหุ้นสามัญบริษัทใหม่ จำนวน 34,552,100,801 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้น TRUE และ DTAC ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2566

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้น TRUE และ DTAC ในอัตราส่วนดังนี้

จำนวน 1 หุ้นเดิมผู้ถือหุ้น TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่

จำนวน 1 หุ้นเดิมผู้ถือหุ้น DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทใหม่มี 11 คนดังนี้

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์

2. นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป

3. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ)

4. นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ)

5. นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)

6. นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)

7. ดร. เกา ถงชิ่ง

8. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข

9. นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค

10. นายลาส์เอริค เทลแมนน์

11. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ขณะที่ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ได้รับเสนอชื่อเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชารัด เมห์โรทราได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย นายนกุล เซห์กัล และนางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ในบริษัทใหม่

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ คือ นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป หรือ นายลาส์ เอริค เทลแมนน์

ถ้าในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญร่วมเห็นชอบตามแผนธุรกิจหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะจบที่ชื่อ “TRUE” เพียงอย่างเดียว ทั้งชื่อบริษัทฯ และ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TRUEE” ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครใหญ๋.

เรื่องล่าสุด