บางแสน ชลบุรี

163047073943

2 หน่วยงาน รับรางวัล DG Awards ในหมวดท้องถิ่นดิจิทัล

Corporate Moves

25 เม.ย. 2565 เวลา 15:42 น.29

2 หน่วยงาน รับรางวัล DG Awards ในหมวดท้องถิ่นดิจิทัล ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน

จากการประกาศ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards ในหมวดท้องถิ่นดิจิทัล ซึ่งเป็นผลจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดยการดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. นั้น มีอีก 2 หน่วยงานที่ได้รับราวัล ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี จากโครงกาจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology และองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน จากโครงการ Pangmu E-Smart Service

2 หน่วยงาน รับรางวัล DG Awards ในหมวดท้องถิ่นดิจิทัล2 หน่วยงาน รับรางวัล DG Awards ในหมวดท้องถิ่นดิจิทัล

เรื่องล่าสุด