บางแสน ชลบุรี

163047073943

ชลบุรี เปิดหาดบางแสน ไม่เกิน 2 ทุ่ม เริ่มพรุ่งนี้ (1 ก.ย.)

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ประกาศเปิดชายหาดบางแสน ไม่เกิน 20.00 น. เริ่มพรุ่งนี้ (1 ก.ย.) ด้านคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ประกาศเงื่อนไขการให้บริการของสถานที่ต่าง ๆ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โพสต์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 97/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จะมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 • ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565
 • หมอมนูญเทียบคนฉีดเข็ม 3 “เชื้อตาย-mRNA” เสี่ยงโควิดลงปอดต่างกัน
 • เปิดอันดับ ร.ร.ดัง กทม.ที่มีเด็กสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 มากที่สุด

1.ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน ของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่️ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใดให้แจ้งอำเภอท้องที่ พิจารณาอนุญาตก่อนจัดกิจกรรม

2.การปรับมาตรการควบคุมสถานที่ กิจการ/กิจกรรมให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่

️ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก่อนเปิดทำการ

2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นหาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และงดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และจำกัดจำนวนผู้บริโภคในร้าน

️โดยหากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ และหากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่มีอากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่นร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยืรถเข็นให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

2.3 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวยิแต่งผมหรือร้านตัดผมให้เปิดดำเนินการได้

2.4 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยให้เปิดบริการได้เฉพาะให้บริการนวดเท้า

2.5 ตลาดนัดให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 20.00 น.โดยให้จำหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

2.6 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 20.00 น.

เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือปิดการดำเนินการไว้ก่อนดังต่อไปนี้

1 .คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมืหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง

2 .สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เปิดดำเนินการได้โดยการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า

3 .สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงในการจัดประชุมยังคงให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน

2.7 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเทศในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

2.8 พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย หรือกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดด้วยครับ!!

 • สวมหน้ากากอนามัย 100%
 • ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ
 • เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร
 • กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว
 • รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
 • ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน
 • ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ

ด้าน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 97/2564 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า ชายหาดบางแสน สามารถใช้พื้นที่ใด้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ให้งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย
 • ห้ามดำเนินกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
เรื่องล่าสุด