บางแสน ชลบุรี

163047073943

BUUIC OPEN HOUSE TCAS 2

BUUIC OPEN HOUSE TCAS 2 ประกาศ!!!
เปิดรับสมัครกิจกรรม BUUIC Entrepreneurship กิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตบางแสน) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้น้อง ๆ ได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐาน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผนธุรกิจ ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งรับฟังประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจจากพี่ ๆ ศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ

ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีคนสมัครครบตามจำนวน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ในวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

—สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้สมัคร หรือ กำลังลังเลว่าจะสมัครค่ายนี้ดีหรือไม่ รีบสมัครเข้ามาได้แล้ววันนี้เพราะที่นั่งเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับ !!—

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Click Link ได้เล๊ย
https://forms.gle/ntutFG6xLFxY9R1S9

เรื่องล่าสุด