บางแสน ชลบุรี

BUUIC Entrepreneurship Camp 3rd Batch

BUUIC Entrepreneurship Camp 3rd Batch

  • หมวด

  • กลุ่มเป้าหมาย

    เด็กมัธยมปลาย

  • จัดโดย

BUUIC Entrepreneurship Camp 3rd Batch ขยายเวลาเปิดรับสมัคร!!!!

กิจกรรมค่าย BUUIC Entrepreneurship Camp 3rd Batch
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ในวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (3 วัน 2 คืน)

สมัครและชำระเงิน=ได้เข้าร่วมกิจกรรมทันที

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้น้อง ๆ ได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต

ในแคมป์น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐาน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผนธุรกิจ ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา

– PRE BUU Program –

พิเศษ!!!! สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาเมื่อสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิจในรายวิชา ค่ายผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Camp) รหัสวิชา 95117364 ของวิทยาลัยนานาชาติได้จำนวน 1 หน่วยกิจ

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น)
ทาง https://forms.gle/K4SWb2Kn3JPXS6GC9

ชำระเงินค่าสมัคร 1,500 บาท และแนบหลักฐานพร้อมใบสมัคร
ธนาคาร: กรุงไทย
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่บัญชี: 386-1-00442-9

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
(ยกเว้นกรณีชำระเงินซ้ำซ้อนเท่านั้น)

– กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น –

กิจกรรมอื่นๆ ในหมวด ค่าย

เรื่องล่าสุด