บางแสน ชลบุรี

เบอร์ ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี 10 เขตเดือด ศึกเลือกตั้ง 2566

เบอร์ ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี 10 เขตเดือด ศึกเลือกตั้ง 2566

รายชื่อ ส.ส.ชลบุรี 10 เขต

เขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง ตำบลหนองข้างคอก และตำบลหนองรี)

เบอร์ 1 นางสาวธัญญ์ระวี ศรีกวินรุ่งเรือง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 2 นายภูวนาถ กาศสกุล พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 3 นายภูดิส กลิ่นวิชิต พรรคไทยภักดี
เบอร์ 4 นายวรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 5 นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 6 นายรชาภา อัศวธาวาทิน พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 7 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 8 นายศรุต วัฒนสมบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นางสาวณภัสนันท์ อริณทคุณวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 10 นายจักรพล วชิรเสวีกุล พรรคคลองไทย
เบอร์ 11 นายสันติ ถนอมเนื้อ พรรคไทยสมาร์ท

เขต 2 อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย และตำบลนาป่า)

เบอร์ 1 นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 3 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 4 นายคงพัชร ไขรัศมี พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 5 นายเกรียงศักดิ์ ศิรินภาทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 6 นายชัยชนะ อาจวารินทร์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 7 นายเมธวัจน์ ธันยพงศ์บุพกร พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 นายณพล บริบูรณ์ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 9 นายสายชล วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี
เบอร์ 10 นายไพฑูรย์ บางหรง พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
เบอร์ 11 จ่าสิบเอกกูณฑ์ จีนประชา พรรคคลองไทย
เบอร์ 12 นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหมัย พรรคไทยสมาร์ท

เขต 3 อำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลสำนักบก) และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง และตำบลหนองชาก)

เบอร์ 1 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคก้าวไกล
เบอร์ 4 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 6 นางสาวสุธาพร บำรุงยา พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 7 นายเพิ่มพงศ์ วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 8 นายธนบดี ปิ่นแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายอนุชา วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี
เบอร์ 10 นายณัฐวัตร หวังสุดดี พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
เบอร์ 11 นายภคิน สิทธินภัสสกุล พรรคคลองไทย
เบอร์ 12 นายไพศาณ สุรเดชเดโช พรรคไทยสมาร์ท

เขต 4 อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองไผ่แก้ว และตำบลหนองอิรุณ)

เบอร์ 1 จ่าเอกภูกิจ เครือวัลย์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 2 นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 3 นายคำนึง ศรีพุ่ม พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 นายยศพนต์ สุธรรม พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 6 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 7 นางสาวอิสรีย์ ลิ้มเจริญโชคดี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 9 นายภัทรพล ภคพรพลภัทร พรรคคลองไทย
เบอร์ 10 นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ พรรคไทยภักดี

เขต 5 อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์

เบอร์ 1 นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 นายประมวล เอมเปีย พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 3 ร้อยตำรวจโทธงชัย นกหงษ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 5 นายภานุพงศ์ คำมูลอามาตย์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 6 นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 7 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 8 นายลิขิต อัศวจารุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล พรรคไทยภักดี
เบอร์ 10 นายจักรินทร์ กันหาพันธ์ พรรคคลองไทย

เขต 6 อำเภอเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลบางพระ ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา)

เบอร์ 1 นายประดิษฐ์ แพรกทอง พรรคไทยภักดี
เบอร์ 2 นายวุฒิกร รักวงศ์อาชีพ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายบรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 นางสาวสปันธ์หยก ทองอยู่ชนะชล พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 6 นายสมศักดิ์ กุลาวาไชย พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 7 นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 8 นางสุกุมล คุณปลื้ม พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 10 นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ พรรคคลองไทย
เบอร์ 11 นายสุพจน์ ทัพมงคล พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
เบอร์ 12 นางสาวพชรพร อินว่าน พรรคไทยสมาร์ท

เขต 7 อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง ตำบลบ่อวิน และตำบลบึง)

เบอร์ 1 นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 2 นายสงกรานต์ ภาชนะ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 3 นายบัญชา สะและวงษ์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 4 นางสาวนราญา รุ่งเรือง พรรคมิติใหม่
เบอร์ 5 นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 7 นายลือชัย เกตุจำรูญ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายชัยสิริมงคล พิริยะภาพสกุล พรรคเพื่อชาติ
เบอร์ 9 นายมงคล ไตรพาน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
เบอร์ 10 นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล
เบอร์ 11 นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 12 นายนันทปรีชา คงทอง พรรคไทยภักดี
เบอร์ 13 นายภาสกร ธีระวัฒน์เดชา พรรคคลองไทย

เขต 8 อำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลหนองปรือ)

เบอร์ 1 นายปิยะพงษ์ สงค์สุข พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 2 นายมานพ ประกอบธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล
เบอร์ 5 นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 6 นางพจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายพชรนน คณาโชติโภคิน พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล พรรคไทยภักดี
เบอร์ 9 นายเชาวลิตร แสงอุทัย พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 10 นายเดชา ศรีบุดดา พรรคคลองไทย

เขต 9 อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ)

เบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีประกฤต กลิ่นวิชิต พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 3 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 5 นายพงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 6 นายสุไอนี เจริญสุข พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 7 นายชาลี สิกุลจ้อย พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 8 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล
เบอร์ 9 นายวีรัตน์ บุญเชิด พรรคไทยภักดี
เบอร์ 10 นายณัชกฤช ธรรมนวภานุ พรรคคลองไทย

เขต 10 อำเภอสัตหีบ

เบอร์ 1 นายสมชาติ คุณปลื้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 2 นางศศิมาภรณ์ ชมไพร พรรคไทยสร้างไทย
เบอร์ 3 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายสรพงษ์ พ่วงอ่อน พรรคไทยภักดี
เบอร์ 5 นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต พรรคก้าวไกล
เบอร์ 6 นายจักรกริช จิตต์สมุทร พรรคเสรีรวมไทย
เบอร์ 7 นายพนธกร ใคร่ครวญ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 8 นางสาวสุรี แก้วกัณหา พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 9 นายธวัช พงษ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อชาติ
เบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 11 นาวาโทบัญญัติ ฆารกุล พรรคคลองไทย

เรื่องล่าสุด