บางแสน ชลบุรี

keep-new-1-3-65-696x522.jpg

สาลิกาคาบข่าว Vol.60

ครม. เคาะ! สิทธิประโยชน์ถือครองที่ดิน-ห้องชุด-นำเข้าผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี

อีอีซี
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ 1. กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1) เมืองการบินภาคตะวันออก 2) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล 4) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 5) นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) และ 6) การแพทย์จีโนมิก มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางการเงินและมีขีดความสามารถในการประกอบกิจการไม่ต่ำกว่าที่ สกพอ. ประกาศกำหนดและต้องประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 3. กำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ เช่น (1) สิทธิในการซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุด โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในความตกลง (2) สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ประกอบกิจการจะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการพิจารณาปรับร่างประกาศ ให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษครบทุกแห่ง โดยเพิ่มเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง (บ้านฉาง) จังหวัดระยอง เข้าไปด้วย 

EEC HDC ปรับแผนพัฒนาคนในการฝึกอบรม ยกระดับทักษะระยะสั้นสู้การระบาด covid ที่เริ่มกระเพื่อมแรงในพื้นที่

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC

คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC  ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งในและนอก EEC ปรับแผนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาทักษะยกระดับบุคลากร ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โควิดที่เริ่มระบาดหนักขึ้นอีกระลอก หลังจากที่พึ่งจะตั้งตัวเมื่อการระบาดซาลงไปพักหนึ่ง ในการจัดปรับแผนใหม่นี้มีการปรับหลายส่วนด้วยกันกล่าวคือ หนึ่ง จัดปรับงานที่ดำเนินการอยู่หน้างานในการฝึกอบรมของสถาบันที่มีแผนงานและข้อตกลงกับอุตสาหกรรมไว้แล้ว จากวันนี้ถึงกันยายน 2565 จำนวนราว 2 พันคน ที่เป็นกลุ่มซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรไปแล้ว ให้เร่งดำเนินการแบบต่อเนื่อง หรือปรับเวลาตามสถานการณ์จริงที่ปลอดภัยกับทุกฝ่าย ส่วนที่ 2 จับมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มโตโยต้า เร่งพัฒนายกระดับทักษะ กลุ่มช่างยานยนต์แบบไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า โดยจัดทำหลักสูตรและข้อตกลงเพื่อร่วมมือกับโตโยต้าและสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตร ประกอบด้วยสถาบันไทยเยอรมัน วิทยาลัยอาชีวะในอีอีซี บางส่วน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการร่วมทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมจากโครงการชะลอการว่างงาน เช่นมหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกฯ เพื่อพัฒนายกระดับบุคลากรในเครือข่ายนี้จำนวนกว่า 6,000  คน ส่วนที่ 3 จัดปรับความร่วมมือให้มีการประชุมร่วมจัดกลุ่มหลักสูตรผ่านการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมจริงในทุกกลุ่ม และเสนอให้ทางฝ่ายบุคคลของอุตสาหกรรมแต่ละส่วน นำมายื่นพิจารณาอนุมัติกับสำนักงาน EEC HDC เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะระยะสั้นให้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม ฯ ซึ่งการปรับแผนงานครั้งนี้จะทำให้มีผู้ได้รับการยกระดับทักษะในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากวันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน รวมราวกว่า 10,000 คน ตามเป้าหมายที่วางไว้

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 ปี 9.4 แสนล้านบาท 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการ ปตท. ประจำปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2564 กลุ่ม ปตท. ส่งเงินเข้ารัฐกว่า 82,500 ล้านบาท โดย ปตท. ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามภารกิจหลักเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ประเทศ ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบใหม่ ยกระดับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีของคนไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พร้อมผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยแผนงานและงบลงทุน 5 ปี กลุ่ม ปตท.(พ.ศ.2565-2569) รวมกว่า 9.4 แสนล้านบาท ตามกรอบวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” ประกอบด้วย Future Energy : มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า Beyond : รุกธุรกิจใหม่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามทิศทางโลก ด้วยการเข้าสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจน้ำมันและเสริมสร้างธุรกิจไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน (Logistics & Infrastructure) ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Robotics & Digitalization) และมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดีกลับคืนสู่ประเทศ ฟื้นคืนลมหายใจเศรษฐกิจ ตลอดจนให้การสนับสนุนภาครัฐช่วยลดต้นทุนทางพลังงานให้ประชาชน รวมถึงดำเนินกิจการเพื่อสังคม

“ออริจิ้น” เปิดแผน “Origin Multiverse” เติบโตแบบพหุจักรวาลสู่อาณาจักรแสนล้าน

พีระพงศ์​ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เปิดแผนการเติบโตแบบพหุจักรวาล “Origin Multiverse” กับ 3 ขั้นตอน Expanding-Growing-Connecting ขยายอาณาจักรจากธุรกิจอสังหาฯสู่ 4 กลุ่มจักรวาลธุรกิจควบหลากธุรกิจใหม่ คือ 1.กลุ่มจักรวาลที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential for Sales) 2.กลุ่มจักรวาลธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income Business) 3.กลุ่มจักรวาลธุรกิจบริการ (Service Business) 4.กลุ่มจักรวาลเมกะเทรนด์ระยะยาว (Mega Trends Business) ครอบคลุมทั้งโลจิสติกส์-เฮลท์แคร์-ประกันภัย-พลังงาน-การเงิน-ร้านอาหาร-กัญชง จัดทัพมืออาชีพกุมบังเหียนการเติบโตจักรวาลย่อย วางแผนปั้นบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่ม นำร่องด้วย พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น-วัน ออริจิ้น-แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น หวังเกิด Multiverse of Happiness เชื่อมทุกจักรวาลสู่อาณาจักร Market Cap รวมแสนล้านภายในปี 2568 สร้างอีโคซิสเท็มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคได้แบบครบวงจร ด้านจักรวาลที่อยู่อาศัยปี 2565 ตั้งเป้าทุกด้าน All Time High เปิดตัวโครงการใหม่เฉียด 42,000 ล้าน ตั้งเป้ายอดขายที่ 35,000 ล้าน “หลังจากก่อตั้งบริษัทมาได้กว่า 12 ปี บริษัทได้พัฒนา ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับทุกสถานการณ์ ตลอดจนเมกะเทรนด์ระยะยาวของโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จากวันแรกที่มีเพียงธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียม สู่ปัจจุบันที่มีอาณาจักรธุรกิจใหม่ๆ แตกแขนงออกมาจำนวนมาก ในปี 2565 นี้ จึงเตรียมแผนการดำเนินงานใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด “ORIGIN MULTIVERSE” หรือแผนการเติบโตแบบพหุจักรวาล” พีระพงศ์​ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าว

‘ยูเครน’ สมัครเป็นสมาชิก ‘สหภาพยุโรป’ อย่างเป็นทางการ

คืนที่ 3 ของสนามรบ
สำนักข่าวซินหัวรายงาน เซอร์กี นิกิฟอรอฟ โฆษกของโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน เปิดเผยว่า เซเลนสกีลงนามเอกสารยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ยูเครนเข้าร่วมสหภาพยุโรป (EU) ผ่านกระบวนการพิเศษแบบใหม่แล้ว โดยนิกิฟอรอฟเผยผ่านเฟซบุ๊กว่าเอกสารดังกล่าวถือเป็นเอกสารฉบับประวัติศาสตร์สำหรับยูเครน ก่อนหน้าในวันเดียวกัน เซเลนสกีเรียกร้องสหภาพยุโรปอนุมัติสมาชิกภาพของยูเครน เนื่องจากการโจมตีของรัสเซีย เมื่อปี 2019 รัฐสภายูเครนอนุมัติร่างกฎหมายฉบับหนึ่งในวาระแรกว่าด้วยการเพิ่มเป้าหมายเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (NATO) และสหภาพยุโรปในรัฐธรรมนูญของประเทศ ยูเครนละทิ้งนโยบายพหุภาคีและกำหนดระยะเวลาสู่การเข้าร่วมสหภาพยุโรป เมื่อรัฐบาลที่นิยมตะวันตกครองอำนาจในปี 2014 นอกจากนั้นรัฐสภายูเครนยังยกเลิกสถานะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปูทางสู่การเป็นสมาชิกองค์กรทางทหาร นับตั้งแต่นั้นยูเครนได้เสริมสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรป และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับนาโต ทว่าองค์กรทั้งสองแห่งไม่ได้ให้สัญญาว่าจะรับยูเครนเป็นสมาชิกในทันที

Post Views: 27

เรื่องล่าสุด