บางแสน ชลบุรี

565000004583101.jpg

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เดินหน้าโครงการรณรงค์สร้างความรู้ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา – สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการประชุมระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนใน จ.ชลบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ยับยั้ง และรู้เท่าทันข่าวปลอม

วันนี้ (12 พ.ค.) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและร่วมกันหาแนวทางรณรงค์ด้านข่าวปลอม ในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ยับยั้ง และรู้เท่าทันข่าวปลอม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนภาคสื่อมวลชน และผู้แทนภาคประชาชนทุกเจเนอเรชันใน จ.ชลบุรี เข้าร่วม

และมีทีมนักวิชาการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ และอาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
 
โครงการดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้สังคมตระหนักรู้ในปัญหาข่าวปลอมที่เป็น Soft Crisis ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบความคิด (Mindset) และพฤติกรรมการแสดงออกเชิงลบ


ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรณรงค์กับภาคสื่อและภาคประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ (Collaborative Strategy) กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสื่อสาร แพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลดข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ

โดยเริ่มจากการวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในและต่างประเทศ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาแนวทางในการกำกับดูแล และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม จากนั้นจึงนำผลการศึกษามาสังเคราะห์เป็นคู่มือสำหรับภาคสื่อและภาคประชาชน

และนำแนวคิดที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์โฆษณาซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารควบคู่กับกิจกรรมการรณรงค์ที่ใช้ชื่องานว่า “Fact-Story Festival” ที่จะจัดให้สื่อและประชาชนผู้รับสารในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ในระยะเวลา 18 เดือนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปัญหาข่าวปลอมให้ความรู้ประชาชนและสื่อมวลชน

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในหลายองค์กรทุกภาคส่วน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ประชาชนทุกระดับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ในเรื่องข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อที่มีในหลายช่องทาง โดยเฉพาะโลกออนไลน์

เรื่องล่าสุด