บางแสน ชลบุรี

566000001272501.jpg

รมว.ทส.เดินหน้าย้ำ!! โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags ระยะ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รมว.ทส. เดินหน้าย้ำ!! โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags ระยะ 2 “กรมทะเลชายฝั่ง” สานต่อนโยบายพร้อมดึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำจัดตัดตอนขยะบก ก่อนไหลลงสู่ทะเล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ โดยมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565- 2570) และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เป็นเครื่องมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะยกระดับการจัดการขยะให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำเสมอถึงการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ อันเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันระดมความคิด กำหนดกรอบแนวทาง และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 2 เนื่องจากในขณะนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายเริ่มกลับมาแจกถุงพลาสติกให้ผู้บริโภคอีกครั้ง ความพยายามของกระทรวง ทส. ในการรณรงค์โครงการ Everyday Say No to Plastic Bags กำลังกลายเป็นนโยบายไฟไหม้ฟาง อยากขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งบูรณาการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอกอย่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชน เพื่อผสานความร่วมมือในการมีส่วนร่วมดำเนินการลด คัดแยกขยะจากต้นทาง ตลอดจนรณรงค์ลดการใช้วัสดุพลาสติกให้มีความต่อเนื่องและรายงานผลให้ทราบ เพื่อให้เกิดรากฐานของการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขยะบกจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งคิดมาเสมอว่าหากขยะเหล่านี้ไหลลงสู่ทะเล จะสร้างความเสียหายและผลกระทบอันร้ายแรงต่อระบบนิเวศทางทะเลมากแค่ไหน ดังนั้น กระทรวง ทส. จึงมีแนวคิดในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนจะไหลลงสู่ปลายทาง โดยมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นตั้งแต่ครัวเรือน ด้วยการใช้หลัก 3Rs คือ ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด (Reduce) ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง (Reuse) นำไปแปรรูป เพื่อมาใช้ใหม่ (Recycle) ที่สำคัญทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะทะเล ชายหาดปลอดขยะ ทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ ย่อมส่งผลดีต่อพวกเรา ลูกหลานของเรา และโลกของเราอีกด้วย” นายวราวุธ กล่าว


ด้าน นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะทะเลมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกรม ทช. ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดักขยะ เช่น บูมดักขยะ SCG-DMCR Litter trap รวมถึงเทคโนโลยีจากโครงการความร่วมมือ The Ocean Cleanup (TOC) และนวัตกรรมในต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล ลดผลกระทบจากขยะทะเลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ปากแม่น้ำ และในทะเล ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี จากการรายงานการปฏิบัติงานในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) ได้มีการทำกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและเปลี่ยนซ่อมแซมทุ่นกักขยะที่ชำรุดเสียหายพร้อมเชือกมัดโยง ณ คลองบางโปรง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข และกลุ่มชมรมกู้ชีพทางทะเล ดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card ซึ่งพบขยะประเภท ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขยะอื่นๆ และโฟม รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้น 145 กิโลกรัม ส่วนขยะที่จัดเก็บได้นั้น ได้คัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ โรงเรียนบ้านท่าด่าน ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และประชาชนจิตอาสา จำนวน 120 คน ได้เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณจุดชมเรือ หมู่ 3 บ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยเก็บขยะได้ทั้งสิ้นจำนวน 594.50 กิโลกรัม ทั้งนี้ ได้คัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ถุงพลาสติกอื่นๆ ถ้วย จาน โฟม และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่มีการจัดเก็บ และทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

ทั้งนี้ กรม ทช. ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ Everyday Say No to Plastic Bags พร้อมทั้งรณรงค์แจกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ 24 ชายฝั่งทะเล เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงการลดการใช้พลาสติก รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของการจัดการขยะทะเล แต่ตนมองว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้และการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง รวมถึงการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาขยะทะเล นำไปสู่การแสดงถึงจุดยืนและศักยภาพในการช่วยเหลือโลกให้ปราศจากขยะทะเลอันเป็นภัยร้ายทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่อไป” นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องล่าสุด