บางแสน ชลบุรี

มจพ. MOU.กิจกรรม 5 ส ร่วมกับภาคีเครือข่าย

มจพ. MOU.กิจกรรม 5 ส ร่วมกับภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐ

มจพ. MOU.กิจกรรม 5 ส ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมบันทึกข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทางกิจกรรม 5 ส ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

สืบเนื่องจาก พระมหาทรงศักดิ์ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศนโยบายโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและประชาชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วัดจัดทำขึ้นประจำปี และจะรวบรวมภาพกิจกรรมจัดส่งทางจังหวัด โดย วัดปากน้ำ ได้เชิญ มจพ. มทร.ราชมงคลพระนครเหนือ รร.สตรีนนท์ รร.วัดปากน้ำ และชุมชนโดยรอบร่วมเป็นสักขีพยาน อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เน้นด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีจากทุกภาคส่วนกับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไป

เรื่องล่าสุด