บางแสน ชลบุรี

E0B89CE0B8A5E0B887E0B8B2E0B899-E0B8AD.E0B89AE0B8B1E0B88DE0B88AE0B8B2-E0B8ABE0B899E0B8B1E0B887E0B8AAE0B8B7E0B8AD.jpg

น้อมรำลึก 153 ปีชาตกาล 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต'

ผลงานของอ.บัญชา หนังสือ

พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา อบรมสั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมา สนใจในการศึกษาหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้นในวงกว้าง

การจัดงานน้อมรำลึก 153 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน ในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ตามที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) M.D ประธานโครงการ ฝ่ายจัดงาน 153 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อดีตอาจารย์แพทย์ ผู้ริเริ่มเสนอหลวงปู่มั่น ต่อองค์การยูเนสโก ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลค่าของแผ่นดิน โดยสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อพ.ศ.2564  กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษาต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน คนรุ่นใหม่ได้หวนกลับมาเรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติของพระสายป่า สอดแทรกศีลธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 -21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเป็นอย่างดียิ่ง

โดยกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิรักษ์เยาวชน สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ BMCTV และผู้ปกครองเด็กและเยาวชนจิตอาสา

ภาพหลวงปู่มั่น โดย อ.ปรีชา เถาทอง

มีพิธีเปิดนิทรรศมีการเผยแพร่ชีวประวัติ คำสอน ข้อวัตรและปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  และการจัดนิทรรศการภาพวาดของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  อธิการบดี (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการเปิดงาน

.ในงานนี้  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ได้มอบภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งวาดจากแรงบันดาลใจ ในข้อวัตรและปฏิปทาในองค์หลวงปู่มั่น การปฏิบัติกรรมฐาน การเจริญสมาธิ และวิปัสสนาของหลวงปู่มั่น เข้าร่วมประมูลภาพในราคาเริ่มต้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยเงินรายได้ จะมอบให้กับมูลนิธิณ ผู้สนใจร่วมประมูล ติดต่อได้ที่ คุณฉันทนา ดาวราย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 062-629-9241

นิทรรศการประวัติหลวงปู่มั่น

นอกจากนี้ ยังมีจิตรกรมืออาชีพได้อนุเคราะห์วาดภาพหลวงปู่มั่นเพื่อเข้าร่วมการกุศลในครั้งนี้อีกหลายท่าน อาทิ  อาจารย์บัญชา หนังสือ  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบภาพหลวงปู่มั่น พร้อมโลโก้ 153 ปีชาตกาล เข้าร่วมประมูล ให้ไปประมูล เริ่มต้นที่ 50,000 บาท   นอกจากนี้ ยังมีภาพปักรูปหลวงปู่มั่น พร้อมชื่อและโลโก้ 153 ปีชาตกาล เริ่มต้นประมูลที่ 20,000 บาท  ของนายศิริรักษ์ – นางดรุณี ชาวบ้านไร่   และภาพวาดจากอาจารย์ ฑีมวุฒิ บุญวิจิตร เริ่มต้นประมูลที่ 20, 000 บาท  

งานครั้งนี้  ได้เห็นความสำคัญและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ร่วมจัดงาน ได้แก่ เด็กนักปั้น เด็กนักร้อง เด็กนักพูด และเด็กนักวาด กิจกรรมหลากหลายทันยุคทันสมัย โดยคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป กลับมาให้ความสนใจในคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ คำสอน ประวัติปฏิปทาข้อวัตรของพระสายป่าของท่าน ไม่ถูกลืมเลือน เกิดการเรียนรู้ในข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของพระสายป่า

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรำลึก

“กิจกรรมนี้เป็นการสอดแทรกศีลธรรมในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เมื่อเด็กเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพระพุทธศาสนา ศาสนามิใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นวิถีชีวิต รู้จักศีลธรรม จริยธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลกอย่างยั่งยืนสืบไป”พระอาทิตย์ อธิปุญโญ กล่าว

 ส่วนกิจกรรมบนเวที ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริ สถานีโทรทัศน์ TNN2 เป็นพิธีกรในงาน ซึ่งในงานได้เปิดตัวด้วยการกล่าวปาฐกถาธรรม เรื่อง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับสันติภาพ โดย พระอาทิตย์ อธิบุญโญ (วงศ์แสนสุข)การแสดงเดี่ยวของนักเปียโนระดับโลก ขาวรัสเซีย Ivan Sharapov  ชาวรัสเซีย

ตลอดจน การแสดงคีตศิลป์จากวงดุริยางค์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร การขับร้องเพลงบูชาพระคุณหลวงปู่มั่น จาก ดร.โฉมฉาย อรุณฉาน ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม คุณหัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ และคณะ ซึ่งเป็นการรวมพลังความสามัคคีจากนักร้องมืออาชีพ มาขับร้องเพลงบูชาคุณองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สร้างแรงจูงใจให้ทั้งเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน เป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เยาวชนกับกิจกรรมประติมากรรมภาพหลวงปู่มั่น

“ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานโครงการ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมน้อมรำลึก 153 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ (วาระปี 2563 – 2564) และขอขอบคุณ ชมรม เวปคลับ ไทยแลนด์ (WebClub Thailand) โดยคุณนาริฐา จ้อยเอม ประธานชมรมฯ พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขาที่ช่วยเผยแพร่สานต่อศรัทธาน้อมรำลึก 153 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ พ.ศ. 2566 ให้อยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”

คณะผู้มีส่วนร่วมจัดงาน

กิจกรรมการรวมตัวของจิตรกรจิตอาสาภาพวาดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถ่ายทอดจากจินตนาการในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่ได้ข้อคิด จากการศึกษาชีวประวัติขององค์ท่าน จึงออกมาเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่า สามารถติดตามได้ที่ https://online.pubhtml5.com/czrx/wqvt/

เพิ่มเพื่อน

เรื่องล่าสุด