บางแสน ชลบุรี

1677294655_264359-chiangmainews.jpg

ทม.แพร่ พัฒนาศักยภาพ แกนนำด้านสุขภาพ ณ จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ โดยมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และแกนนำสุขภาพชุมชนเขตเมือง เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการสุขภาพเชิงระบบ นำสู่งานสาธารณสุขมูลฐานเขตในเมือง และแนวทางการดำเนินงานสร้างสุขภาวะในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก นางผกามาศ พรมลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) และนางสายสุนีย์ พันธ์พานิช ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

จากนั้นได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน จัดการสุขภาพภาคประชาชน อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อสม.ดีเด่น ระดับเขต สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่องการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ “Smart City” ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขมูลฐานเขตเมืองในระดับชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการทำงาน และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
เรื่องล่าสุด