บางแสน ชลบุรี

565000011649301.jpg

ดีป้าประกาศผลรางวัล Smart City Solutions Awards 2022

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ประกาศผลรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 จำนวน 20 รางวัล ตามเป้าหมายทั้ง 7 ด้านของเมืองอัจฉริยะ โดยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะอีก 56 พื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวขณะเป็นประธานมอบรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 แก่ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง และให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) รวม 20 รางวัลว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคิดค้นและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นระบบบริการที่ดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งจะเป็นต้นแบบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างสรรค์โซลูชันเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป


นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า โครงการ Smart City Solutions Awards 2022 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้มีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรวม 57 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และได้รับรางวัลในแต่ละด้านรวม 20 ผลงาน โดยโครงการดังกล่าวได้สร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการระบบบริการเมืองอัจฉริยะ รวมถึงประชาชนหรือผู้รับบริการที่จะได้รับรู้และเข้าใจในระบบบริการเมืองอัจฉริยะ และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเมือง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ดีป้ายังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บริษัท เทค มาฮินดร้า จำกัด โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประชาชนที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการยกระดับศักยภาพกำลังคนและบุคลากรให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

นายณัฐพล กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีหลายพื้นที่แสดงความสนใจจะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีเมืองที่ส่งแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จำนวน 66 แผน และมีเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะจำนวน 30 เมืองใน 23 จังหวัด รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากร ยกระดับทักษะการพัฒนาเมืองแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้นำเมืองและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาเมือง รวมถึงการบ่มเพาะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors) รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คนที่จะทำหน้าที่เป็นทูตเทคโนโลยีลงพื้นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับหน่วยงานร่วมพัฒนาเมือง 56 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองที่เข้มแข็งต่อไป

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 ใน 7 ด้านประกอบด้วย

1.ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการหลาดยะลา “ระบบบริการด้านตลาดออนไลน์กระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น” โดยเทศบาลนคร จ.ยะลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ “สดจากฟาร์ม เสิร์ฟจากเว็บ” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

2.ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Smart Grid in Samyan Smart City “ระบบจัดการพลังงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการ Smart IoT Street Lighting (โคมไฟถนนอัจฉริยะ) โดยบริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดระยอง

3.ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Chula Zero Waste “ความยั่งยืนในการจัดการขยะอย่างครบวงจร” โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการระบบแสดงข้อมูลการตรวจสอบอาหารทะเลปลอดฟอร์มาลิน โดย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

4.ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ โครงการระบบรับและบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ “เพื่อการบริการภาครัฐที่ทันสมัยและคล่องตัว” โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการบ้านกลาง One Stop Service “ระบบที่ส่งต่อบริการอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว” โดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน สำหรับรางวัลชมเชย มีจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ โครงการโครงข่ายนครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ (Super Node) โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการบวกค้าง อี เซอร์วิส (Buakkhang E-Service) ภายใต้โครงการไตยอง Smart City โดยเทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่

5.ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการระบบรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ “การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง” โดยโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

สำหรับรางวัลชมเชย มีจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ โครงการระบบเฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลอง ป้องกันเหตุอุทกภัย โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงด้วย Smart Care (ริสแบนด์อัจฉริยะ) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น โครงการ EMS 365 องศา พิกัดชีวิต พิกัดฉุกเฉิน โดนเทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการ Application LTC Smart Yangnoeng (ยางเนิ้ง) โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

6.ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการ เวียบัส แพลตฟอร์มขนส่งโดยสารประจำทาง “เพื่อความสะดวกในการเดินทางในระบบขนส่งมวลชน” โดยบริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย คือ MuvMi (มูฟมี) : EV Tuk-Tuk Sharing โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7.รางวัลด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) รางวัลชมเชย มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โครงการนวัตกรรมสร้างสุขปางหมู Smart Kids ระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาหลักสูตรสำหรับวิทยากรต้นแบบ (Master Teacher) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่องล่าสุด