บางแสน ชลบุรี

163047073943

'ณรงค์ชัย' ดันเทศบาลแสนสุข ต้นแบบสมาร์ทซิตี้ EEC

การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่

ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวการเสวนาหัวข้อ “EEC Information Update 2021” ของหลักสูตร EEC Prime จัดโดยบริษัทพรีโม เรียลเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2563 ว่า อีอีซีต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับแรงงานที่จะเข้ามาทำงานเพิ่มเติมและผู้ติดตามแรงงานย้ายเข้ามาในอีอีซีประมาณ 6 ล้านคน

เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นเมืองตัวอย่างของการพัฒนา สมาร์ทซิตี้ รวมทั้งการดำเนินการจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องมีการปรับตัวเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการพัฒนา EEC

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่เทศบาลเมืองแสนสุขได้ยื่นขอตรวจรับรองเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งได้เตรียมสมาร์ทเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เช่น การจัดทำสายข้อมือสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการนำร่องช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยชีวิตผู้สูงอายุไปแล้ว 3 คน

ดังนั้นการพัฒนาเมืองในอีอีซีจึงจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารือกับ อปท.เพื่อทำงานร่วมกัน และเทศบาลต้องทำความเข้าใจกับชุมชน

การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ต้องดูบริบทของการพัฒนาเมืองในอีอีซี เพราะการดำเนินการทุกเรื่องเริ่มต้นที่ผังเมือง ซึ่งการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองแสนสุขเหมาะสมกับการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว การศึกษา โดยใช้แนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ 7 แนวทางเพื่อวางรากฐานที่จับต้องได้

เทศบาลเมืองแสนสุขได้เริ่มเริ่มพัฒนาสมาร์ทซิตี้เฟส 1 ไปแล้ว เพื่อให้เมืองแสนสุขเป็นสมาร์ทซิตี้รองรับผู้สูงอายุ โดยเทศบาลเมืองแสนสุข มีจำนวนผู้สูงอายุ 7,916 ราย คิดเป็น 16.9% ของจำนวนประชากรทั้งหมด เป็นชาย 3,317 คน และหญิง 4,599 คน ซึ่งมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 398 ราย คิดเป็น 5.0%

รวมทั้งมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้ง 25 ชุมชน คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (SDC)

160733531267

สำหรับการดำเนินการเฟส 2 (2563-2565) เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับงบประมาณในการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งหมด ศูนย์นี้จึงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับดูแล ผู้สูงอายุทุกกลุ่มในชุมชน

รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์และระบบบริการฉุกเฉินผู้สูงอายุในชุมชนให้ครอบคลุม 200 ครัวเรือน และสร้างระบบ Telehealth ที่จะช่วยให้สหวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานในชุมชน และสามารถให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และบันทึกการตรวจสุขภาพลงฐานข้อมูลได้อย่างทันทีขณะเยี่ยมบ้าน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนาสมาร์ทซิเคียวริตี้และสมาร์ทโพล เพื่อแก้ปัญหาให้นักท่องเที่ยว โดยในปี 2564 จะเริ่มดำเนินการนำร่อง ในขณะที่ในปี 2563 ได้ดำเนินการพัฒนา Smart Environment เพื่อรองรับ 3 เป้าหมาย ซึ่งกรุงเทพธุรกิจรายงานประกอบด้วย

1.ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงไว้เป็นทรัพยากรอันมีค่าใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยออกแบบและพัฒนาถังขยะอัจฉริยะเพื่อรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติ แบบสะสมแต้มบนพื้นฐานของ Machine Learning และ IoT

ยกระดับโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าแสนสุขเหนือ-ใต้เพื่อการกำจัดธาตุอาหารในนํ้าเสียทางชีวภาพสำหรับการรักษาคุณภาพของแหล่งนํ้าที่ยั่งยืน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบำบัดนํ้าเสียทางชีวภาพแบบแอคติเวเต็ทสลัดจ์)

การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ของเทศบาลเมืองแสนสุข (ใช้การทำนายคุณภาพอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัด PM2.5 และ O3 ของสถานีประจำที่ ณ ตำบลบ้านสวนและตำบลทุ่งสุขลา โดยกรมควบคุมมลพิษ เก็บข้อมูลรายชั่วโมงไว้แล้ว)

2.มีการดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของธรรมชาติและมีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัย การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพของคนในชุมชน โดยมีโปรแกรมประยุกต์ระบบการให้บริการข้อมูลบิ๊กเดตาของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบเวปพอร์ทัลภูมิสารสนเทศ (GIS Portal) และมีระบบแสดงข้อมูลการตรวจสอบอาหารทะเลปลอดฟอร์มาลินเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน

3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการติดตามสภาวะแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อร้องเรียนสิ่งแวดล้อม การผลิตและการบริการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตการประมง การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์นิเวศทะเล

เรื่องล่าสุด