บางแสน ชลบุรี

จัดโครงการ มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ – TOPNEWS

จัดโครงการ มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ – TOPNEWS

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายแพทย์ มิโนรุ คุริตะ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจํา ประเทศไทย, คุณมิสะ ทาคากิ เลขานุการโทหัวหน้าโครงการ GGP คุณ มารุยามา ทาเคโอะ ผู้แทนเจ้าหน้าที่จากเมืองซากุ (SAKU CITY),ผศ.ดร.พรชัย จุลเมตต์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะต่างๆ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล สมิติเวช, ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง, ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (บางพระ), ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรัง ที่เป็น ปัญหาสุขภาพ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจ สําหรับผู้ที่รักษ์สุขภาพทุกคน ให้หันมาใส่ใจดูแลตนเอง ตามสโลแกนของงานในวันนี้คือ กิน อยู่ คือ กินอย่างมีความสุขและสุขภาพดี อยู่อย่างมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ คือ สุขภาวะที่ยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 หลังจากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ได้คลี่คลายลงแต่ยังต้องดําเนินชีวิตแบบ New Normal ด้วยความระมัดระวังต่อไป เพื่อการมีสุขภาพที่ดีโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุข มีความร่วมมือในการจัดทําโครงการ “การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” เป็นโครงการนําร่องระยะที่ 1 (2559-2561) ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันดําเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ระยะที่ 2 (2563-2567)

โดยความร่วมมือของเทศบาลเมือง แสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุ เทศบาลเมืองซากุ และองค์กรJICA นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องมือออกกําลังกายและบําบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต สําหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย เพื่อใช้ในศูนย์ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลชลบุรี,โรงพยาบาลสมิติเวช, คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทซีพีแรม จํากัด ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองแสนสุข ให้เป็น เมืองท่องเที่ยว ที่ประชาชนมีความสุขและสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีพื้นฐาน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะSmart City และ Healthy City เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน ควบคู่ไปกับแนวนโยบายของรัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิศาล///ชลบุรี ปู

เรื่องล่าสุด