บางแสน ชลบุรี

จังหวัดนครพนม รุกขับเคลื่อน

จังหวัดนครพนม รุกขับเคลื่อน

จังหวัดนครพนม รุกขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอนาหว้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน

เป้าหมายครัวเรือน นายสมาน แสนสุข อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สมาชิกในครัวเรือน 3 คน อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป สภาพบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวพื้นดิน ฝาบ้านเป็นแผงไม้ไผ่ ห้องนอนเป็นห้องเดียว พักรวมกันทั้งหมด ห้องน้ำและห้องครัวมีสภาพไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพปัญหาของครัวเรือน นายสมาน แสนสุข หัวหน้าครัวเรือน เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถทำงานหนักได้ มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมลงพื้นที่ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางสังคมกรณีผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 9 ชุด มอบข้าวสาร 2 ถุง มอบผ้าห่ม 1 ผืน มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว รวม 30 ชนิด มอบเตาอั้งโล่ประหยัดพลังงาน 1 ชุด มอบปลากระป๋อง 1 แพ็ค/น้ำดื่ม 3 โหล/มาม่า 1 ลัง/นม 1 ลัง มอบเงินสดเป็นทุนในการเลี้ยงไก่ จำนวนเงิน 1,000 บาท มอบพันธุ์ปลา 2 ถุง มอบพันธุ์ต้นมะพร้าว 1 ต้น มะละกอ 2 ต้น มอบหัวอาหารปลาดุก (20 KG) 1 กระสอบ เมล็ดพันธุ์ผักชี ผักบุ้ง ผักชีลาว ผักกาด อย่างละ 1 ชุด

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบให้นายอำเภอนาหว้า สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดหางบซ่อมแซมบ้านและโถสุขภัณฑ์แบบซักโครก มอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้ความช่วยเหลือการลดรายจ่ายครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ประกอบด้วย ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 ด้านรายได้ ข้อ 22 (รายได้เฉลี่ย 40,000 บาท/คน/ปี) ครัวเรือนจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี 2566 ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเวทีประชาคม ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

เรื่องล่าสุด